Sunday, September 11, 2005


كتابهاي منتشر يا معرفي شده در شهريور1384


ايران دربحران-راجر هوارد-مهوش خدابخشيان
http://www.parstech.org/detail.php?id=1172

ارزيابي رابطه با آمريكا-حسن دادگر
http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=13074

ملاحظاتي درباره مباحثات جاري در محافل اولترا چپ-هنري سيمون-محسن صابري
http://www.kavoshgar.org/Translations/Simon_Mabahes.pdf

ايمان ودريا-ايروين شا
http://pardis.150m.com/irwin.pdf

شيرهاي جوان-ايروين شا
http://pardis.150m.com/ylion01.pdf

جدول فركانسهاي هاتبرد
http://www.parsbin.com/downloads-19.html

ضماير وصرف باب هاي عربي
http://pendar.irgames.net/modules/mydownloads/visit.php?cid=1&lid=193


مذهب، هنر و مارکسيزم (الکساندر باگدانف)

تضاد و پيشرفت در انقلاب کوبا (کامران نيّری)

«چه گوارا» و تداوم مارکسيزم (بنی جمالی )

ضرورت فرا روی از سرمايه داری (آلن وددز)

آينده مارکسيسم (ارنست مندل)

مجموعه كتابهاي راهنماي مهاجرين به استراليا(كتابچه آغاز زندگي دراستراليا)

به كانبرا خوش آمديد
http://www.immi.gov.au/settle/booklets/texts/act/per.pdf

به نيو ساوت ويلز خوش آمديد
http://www.immi.gov.au/settle/booklets/texts/nsw/per.pdf

به نورترن تريتوري خوش آمديد
http://www.immi.gov.au/settle/booklets/texts/nt/per.pdf

به كونينزلند خوش آمديد
http://www.immi.gov.au/settle/booklets/texts/qld/per.pdf

به ساوت استرالياخوش آمديد
http://www.immi.gov.au/settle/booklets/texts/sa/per.pdf

به تازمانيا خوش آمديد
http://www.immi.gov.au/settle/booklets/texts/tas/per.pdf

به ويكتوريا خوش آمديد
http://www.immi.gov.au/settle/booklets/texts/vic/per.pdf

به وسترن استرالياخوش آمديد
http://www.immi.gov.au/settle/booklets/texts/wa/per.pdf


اكنكار-كرامر،تاد-مهيار جلالياني
http://www.parstech.org/detail.php?id=1173

تاريخ معرفي:31شهريور1384
ديوان شرقي گوته -شجاع الدين شفا(به كوشش فائزه)
http://groups.yahoo.com/group/jamejahannema/files

گرامر زبان انگليسي
http://ketab.golshan.com/

تاريخ معرفي:21شهريور1384

قانون قوه باه،آداب زناشويي،متعه يا ازدواج موقت-محمد ابراهيم آوازه(رضوي)
توجه:اين كتاب داراي حق مولف درايران است و دانلود آن براي كاربران داخل كشور مجاز نمي باشد:
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks1/files/bah.zip

از خاموشي-فريدون مشيري-تنظيم از سيد محمد نجفي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks1/files/az%20khamoushi.pdf

گناه دريا-فريدون مشيري- تنظيم از سيد محمد نجفي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks1/files/gonahe%20darya.pdf

آموزش شبكه
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks1/files/amoozesh%20shabakeh.rar

رساله حضرت آيتالله العظمي صانعي
http://www.parstech.org/detail.php?id=1154

وداع با اسلحه-ارنست همينگوي
http://www.1pezeshk.com/archives/2005/09/post_29.html

رزا لوگزامبورگ وبين الملل چهارم
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1935/luxemburg.pdf

آنتون پانه كوئك-پل متيك
http://www.marxists.org/farsi/archive/mattick/works/1960/pannekoek.pdf
يا
http://www.kavoshgar.org/Translations/Mattick_Pannekoek.pdf

ضميمه اي برسرمايه جلد سوم-انگلس
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1895/engels-sarmayeh7.pdf

خدمات متقابل اسلام وايران –شهيد مرتضي مطهري
http://www.chieftaha.netfirms.com/Book_IslamIran.htm

روش برداشت ازقرآن-دكترعلي شريعتي
http://www.chieftaha.netfirms.com/Book_RaveshQuran.htm

سفير سيمرغ-شيخ شهاب الدين سهروردي
http://www.chieftaha.netfirms.com/Book_SafirSimorgh.htm

پيامبر كفرگوي-اردلان عطاپور
http://www.chieftaha.netfirms.com/Book_PeymbarKofrGoo.htm

سوگخند-محمدرضاشريفي نيا
http://www.chieftaha.netfirms.com/Book_SoogKhand.htm

محاكمه ودفاع دكتر محمد مصدق
http://www.chieftaha.netfirms.com/Book_Mosadeq.htm

جمهوري گيلان-عبدالعلي معصومي
http://home.ripway.com/2005-7/350778/book/Jomhoori-Guilan.pdf

ستاره
http://www.loversnight.us/dastan/setare.zip

ابزار كلونينگ ژنها
http://irgenetics.com/modules/Downloads/file/Gene-cloning.pdf

بذرهاي معرفت-رهي ماني
http://www.ephilosophy.ws/persian/scient/SEEDS.htm

ليلي ومجنون-نظامي گنجوي
http://www.parstech.org/dlt.php?code=1143

زايمان وفراترازآن-دكتر گوردون-مرتضي مدني نژاد
http://www.parstech.org/detail.php?id=1146

انجيل متي
http://www.parstech.org/detail.php?id=1152

سلامت طبيعي،داروهاي طبيعي-دكتر اندرو ويل-مرتضي مدني نژاد
http://www.parstech.org/detail.php?id=1153

ادن وآدم-عبدالرضا جغتايي
http://www.parstech.org/detail.php?id=1157

ويجا احضار ارواح
http://www.parstech.org/detail.php?id=1160

فالون دافا-لي هنگ جي
http://www.parstech.org/detail.php?id=1165

فالون گنگ- لي هنگ جي
http://www.parstech.org/detail.php?id=1166

جانوران شگفت انگيز وزيستگاه آنها(ادبيات تخيلي)-نيوت اسكمندر
http://www.parstech.org/detail.php?id=1168

كوييديچ(ادبيات تخيلي)-كنيل ورتي ويسپ
http://www.parstech.org/detail.php?id=1169

جنبش دانشجويي-شهريار زرشناس
http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=11705

اسلام وفمينيسم
http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=11822

نقدي بر مباني معرفت شناسي اومانيستي-مريم صانع پور
http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=12006

غايت وماهيت علم قدسي-سيدعقيل حسيني
http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=12176

مسائل اساسي علم سياست-محمد باقر حشمت زاده
http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=12356

نفت وجنگ عراق-جان اس دافيلد
http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=12502

فرا انسان گرايي –نيك باستروم
http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=12645

نگاهي به اسلام وتوسعه پايدار-عسگر ديرباز-حسن دادگر
http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=12787

اخلاق هنجاري-علي شيرواني
http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=12891

راهنماي كسب درآمد اينترنتي
http://www.easydollar.persiangig.com/document/iranbin.zip

كجاوه سخن-اسدالله نائيني
http://www.iricap.com/magissuelist.asp?magid=13

دولت تازه-حسن بنيانيان
http://www.iricap.com/magissue.asp?id=135

علاقمندان به دريافت كتاب ها و مقالات زير با فورمات ( PDF) :
دادشاه بلوچ ( پژوهشی در تاريخ معاصر ايران ) نوشته : مهندس منوچهر كارگر
جاودانه های فريدون مشيری ، تاليف : مهندس منوچهر كارگر
نامهای زيبای فارسی ، تاليف : مهندس منوچهر كارگر
سه جمهوری ، نوشته دكتر ابراهيم يزدی ، تهيه و تدوين: مهندس منوچهر كارگر
مرگ رنگ ، اشعار سهراب سپهری ، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
شيخ صنعان ، نوشته : سعيدی سيرجانی ، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
بيوگرافی مهندس هاشم صباغيان
رويای صادقه ی مشهدی عيسای مُريدبان ، نوشته : سعيدی سيرجاني، تدوين: مهندس منوچهر كارگر
درباره زبان و خط فارسی ، نوشته دكتر محمدجعفر محجوب ، تدوين: مهندس منوچهر كارگر
مولوی و غنا و سماع ، نوشته مهرآئين ( مهدی قاسمی )، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
سيری دراحوال شمس تبريزي، نوشته : مهرآئين(مهدی قاسمی)، تهيه و تدوين: مهندس منوچهر كارگر
تنهائی حافظ ، نوشته : مهرآئين ( مهدی قاسمی )، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
كاوشی درقصه رستم واسفنديار، نوشته: مهرآئين(مهدی قاسمی)، تهيه و تدوين:مهندس منوچهر كارگر
حافظ به كجا رسيده است ، نوشته : مهرآئين ( مهدی قاسمی )، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
داستان خير وشرازهفت پيكر نظامی ، نوشته: مهرآئين( مهدی قاسمی) تدوين :مهندس منوچهر كارگر
خسرو و شيرين ، داستانی ازهفت پيكر نظامی، نوشته:مهرآئين(مهدی قاسمی): مهندس منوچهر كارگر
زبان دَری مظهر پايداری فرهنگی ، نوشته : مهرآئين ( مهدی قاسمي)، تدوين : مهندس منوچهر كارگر
اين حكايت ، نوشته : سعيدی سيرجاني، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
شاهنامه ، نوشته : سعيدی سيرجاني، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
ای كوته آستينان ، نوشت : سعيدی سيرجانی ، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
سيمای دو زن ، نوشته : سعيدی سيرجانی ، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
غلامعلی عَرَقی ، نوشته : سعيدی سيرجانی ، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
يك شب و دو منظره ، سروده : سعيدی سيرجانی ، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
عقاب ، سروده : دكتر پرويز ناتل خانلری ، تهيه و تدوين : مهندس منوچهر كارگر
ميتوانند از طريق ايميل
Manouchehrkargar@aol.com
در هرايميل يكی از نوشتارهای بالا را درخواست نمايند . نوشتارها فقط به آدرس درخواست كننده ارسال
خواهد شد.
تاريخ معرفي:20شهريور1384