Thursday, April 15, 2004

حملات اينترنتي به قصد در اختيار گرفتن يا حداقل؛از هم پاشانيدن اين وبلاگ وگروه مربوط به آن اخيرا بسيار افزايش يافته است .
در اين راستا يكي از ياران گروه دست به ايجاد وبلاگي زده است كه بتوان در مواقع اضطرار ودر صورت بسته شدن اين مكان؛از آن استفاده نمود.
آدرس آن :
http://parsibooks.blogspot.com
است .