Monday, April 26, 2004

روزنامه شرق در شماره 170 خود در تاريخ پنج شنبه سوم اردي بهشت ماه به معرفي اين وبلاگ پرداخته است .
از مسوولين روزنامه مذكور متشكرم.
http://www.sharghnewspaper.com/830203/book.htm