Friday, February 20, 2004

كتابهاي فارسي موجود در كتابخانه ديجيتال افغانستان به شرح زير معرفي مي گردند:

كلمات اميرالبلاد في ترغيب الي الجهاد-عبدالرحمن خان امير افغانستان-1886
http://dlib.nyu.edu/divlib/bobst/adl/kal001.html

رساله موعظه-محمد زاي گل محمد خان
http://dlib.nyu.edu/divlib/bobst/adl/ris001.html